Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Aby oszacować całkowitą wysokość roszczenia, jakim jest odszkodowanie, pod uwagę niezbędne jest wzięcie wielu czynników. Na pierwszym miejscu konieczna jest odpowiednie rozpoznanie i przeanalizowanie aktualnego orzecznictwa sądowego, a do tego rzetelne przygotowanie materiałów dowodowych. Kolejno pod uwagę trzeba wziąć analizę raportów sporządzonych rzeczoznawców oraz analizę raportów medycznych, które sporządzili lekarze specjaliści odnosząc się do doznanych obrażeń fizycznych oraz psychicznych. Na koniec dokonywana jest kalkulacja strat finansowych powstałych w czasie przeszłym oraz strat finansowych przyszłych, co ma na celu zabezpieczyć roszczenia osoby poszkodowanej w przyszłości.

Jako odszkodowanie określa się świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez ubezpieczyciela. Na odszkodowanie wpływ mają trzy składniki, które określa prawo cywilne. Są to:

  • Zadośćuczynienie – jest to suma pieniędzy wypłacana za doznane obrażenia, która ma na celu łagodzić ból fizyczny oraz psychiczny osoby poszkodowanej. Aby ustalić wysokość kwoty tego składnika, pod uwagę bierze się doznane obrażenia, ich stopień oraz intensywność, a także aktualne orzecznictwo Sądu , wedle którego ustalana jest końcowa wysokość kwoty.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – są to rzeczywiste konsekwencje finansowe, które wynikają bezpośrednio z powstałej szkody. W katalogu odszkodowań tego składnika znajdujemy między innymi zniszczony pojazd, utracone dochody, zwrot kosztów pogrzebu oraz leczenia w placówkach prywatnych, a także dodatek za pomoc i opiekę bliskich. Wysokość kwoty tego składnika waha się w granicach od kilku tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty powstałe w przyszłości – składnik ten obejmuje korzyści utracone w czasie przyszłym. Katalog odszkodowań obejmuje między innymi rentę za utracone dochody, czy też zwiększone potrzeby życiowe, na przykład konieczność zaadaptowania do pracy osób niepełnosprawnych, przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji w kraju oraz za granicą w placówkach prywatnych. Aby oszacować wysokość renty stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne, które pozwalają przewidzieć straty, jakie nastąpiłyby do osiągnięcia wieku emerytalnego lub dalej. Renta przynależna jest osobom do 18 roku życia, w ściśle określonych przypadkach w tym, kiedy nie ma możliwości oszacowania strat w przyszłości, ze względu na ciężkie obrażenia. Renta wypłacana jest raz w miesiącu. Dolna granica wysokości tego składnika to kilka milionów funtów, natomiast górna granica jeśli nie zostaje ograniczona przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynosić może kilkanaście milionów funtów.

Każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie, można jednak ogólnie wyznaczyć pewne ramy przysługujących kwot zadośćuczynienia:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Aby dokonać kalkulacji renty, niezbędne jest uwzględnienie rozległości obrażeń oraz faktu, jaki wpływ miały one na życie zarówno osoby poszkodowanej, jak i jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH -VS- MANCHESTER AWARD

Renta przyznawana jest w przypadku, gdy osoba poszkodowana odniosła obrażenia, które nie powodują orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z prawem o niepełnosprawności, ale utrudniają jej normalne funkcjonowanie i podjęcie pracy zarobkowej. Tego typu renty wypłacane są w formie kapitalizacji. Ich wysokość obejmuje kwoty należne za okres od trzech miesięcy do trzech lat, jakie w tym przyszłym czasie byłaby w stanie zarobić osoba poszkodowana. Aby ustalić ostateczną wysokość dokonuje się badań zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Renta w tym przypadku obejmuje osoby, które w wyniku ciężkich obrażeń otrzymały określony stopień niepełnosprawności zgodnie z prawem o niepełnosprawności, co bezpośrednio wpływa na ich możliwość samodzielnego funkcjonowania oraz zdolności do pracy. Wszyscy poszkodowani mają prawo uzyskać rentę za straty w przyszłości, które to będą ponosić do końca życia. Zawarte w tym aspekcie zostały także wypadki śmiertelne. Renta może zostać przyznana rodzinie osoby, która zmarła w wyniku wypadku, po analizie jej aktualnej sytuacji. Do kalkulacji wykorzystuje się specjalne wzory matematyczne dostarczane w tabelach przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości, z uwzględnieniem zachowania zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie i inne nabyte umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na pomniejszone możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, także w sektorze prywatnym
  • dodatek dla osób bliskich, za pomoc w pracach domowych w przyszłości
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym dostosowanie mieszkania, jak i środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • każdego rodzaju inne straty finansowe.